Cookie erbij? (Info)
Logo Trouwfotomakerij - professionele trouwfotografie

Algemene Voorwaarden

Die lap tekst vol wollige termen en dingen die je soms drie keer moet lezen om ze te begrijpen... Ze zijn saai en vervelend, maar wél noodzakelijk. Lees ze goed door, dat voorkomt verrassingen. En is er iets niet duidelijk? Neem dan gerust even contact op!
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF: Klik hier.

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Aw: Auteurswet 1912
  Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  Trouwfotomakerij: de opsteller en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW.
  Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
   
 2. Toepassing
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Trouwfotomakerij en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
   
 3. Vergoeding
  Trouwfotomakerij vermeldt in de opdrachtbevestiging de overeengekomen vergoeding alsmede de werkzaamheden die onder de verleende opdracht vallen. In geval van wijzigingen van de opdracht: zie punt 6.3
   
 4. Factuur en betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Indien Trouwfotomakerij het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is Trouwfotomakerij gerechtigd wettelijke rente van 2% over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
  3. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die Trouwfotomakerij ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
    
 5. Klachten
  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Trouwfotomakerij te worden medegedeeld. Trouwfotomakerij heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
   
 6. Opdracht
  1. Een opdracht is pas definitief zodra Wederpartij de door Trouwfotomakerij opgestelde opdrachtbevestiging heeft ondertekend en teruggestuurd naar Trouwfotomakerij. Een langs electronische weg verzonden opdrachtbevestiging (e-mail, direct messaging) met ingescande handtekeningen wordt door Wederpartij en Trouwfotomakerij als getekende en teruggestuurde opdrachtbevestiging beschouwd.
  2. Trouwfotomakerij heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  3. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Trouwfotomakerij slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Trouwfotomakerij is geretourneerd.
  4. In geval van annulering. om welke reden dan ook, van de opdrachtovereenkomst door de Wederpartij binnen 3 maanden voor de geboekte datum, heeft Trouwfotomakerij recht op 15% van de overeengekomen vergoeding, zoals ook in de opdrachtbevestiging wordt vermeld.
    
 7. Auteursrecht
  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Trouwfotomakerij. Het onbeperkte gebruiksrecht wordt aan Wederpartij verleend bij aflevering van de fotoreportage.
   
 8. Aansprakelijkheid en rechten van derden
  1. Trouwfotomakerij is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Trouwfotomakerij.
  2. De aansprakelijkheid van Trouwfotomakerij is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  3. Indien derden jegens de Trouwfotomakerij en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Trouwfotomakerij in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
    
 9. Faillissement/surseance
  Zowel Trouwfotomakerij als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 
   
 10. Rechts- en forumkeuze
  1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Trouwfotomakerij en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Gratis en vrijblijvende kennismaking bij jullie thuis.

Creativiteit, passie en vakkennis in trouwfotografie.

Wat heb jij onze dag mooi vastgelegd en wat zijn wij blij dat wij voor jou gekozen hebben. Een fotograaf met zichtbaar veel ervaring in het vak en specifiek in de trouwbranche. Zowel in de voorbereiding als tijdens de dag zelf hebben wij heel veel gehad aan Bart en zijn suggesties en tips. De foto’s zijn van hoge kwaliteit en hebben wij heel snel gekregen. 9 dagen na de bruiloft lagen 700 bewerkte foto’s op usb-stick op de deurmat en vier weken na de bruiloft werd het trouwalbum geleverd. Mocht je op zoek zijn naar een goede betrouwbare fotograaf raad ik de Trouwfotomakerij van harte aan! Rick en Pjotr

 info@trouwfotomakerij.nl  •   06 - 111 02 999  •   072 - 56 26 910

Je vindt ons ook op:

Alle afbeeldingen op deze website zijn 2021 Trouwfotomakerij en mogen niet zonder toestemming elders worden gebruikt.

KVK inschrijving 55752772 - BTW nr. NL002066322B15

Met dank aan de bruidsparen die toestemming gaven enkele van de foto's uit hun reportage op deze site te tonen.

Privacyverklaring  •  Reset cookietoestemming  •  Algemene Voorwaarden

Alle afbeeldingen op deze website
zijn 2021 Trouwfotomakerij
en mogen niet zonder toestemming
elders worden gebruikt.

KVK inschrijving 55752772

BTW nr. NL002066322B15

Met dank aan de bruidsparen die
toestemming gaven enkele van
de foto's uit hun reportage
op deze site te tonen.

Privacyverklaring  •  Reset cookietoestemming  •  Algemene Voorwaarden