Algemene voorwaarden Logo Trouwfotomakerij

herziene versie van 20 januari 2023

1) Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aw: Auteurswet 1912
 2. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 3. Logo Trouwfotomakerij: de opsteller en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 BW.
 4. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 5. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2) Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Logo Trouwfotomakerij en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3) Vergoeding

 1. Logo Trouwfotomakerij vermeldt in de opdrachtbevestiging de overeengekomen vergoeding alsmede de werkzaamheden die onder de verleende opdracht vallen. In geval van wijzigingen van de opdracht: zie punt 6.3

4) Factuur en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien Logo Trouwfotomakerij het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is Logo Trouwfotomakerij gerechtigd wettelijke rente van 2% over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
 3. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die Logo Trouwfotomakerij ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

5) Klachten

 1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Trouwfotomakerij te worden medegedeeld. Logo Trouwfotomakerij heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

6) Opdracht

 1. Een opdracht is pas definitief zodra Wederpartij de in de opdrachtbevestiging vermelde aanbetaling heeft voldaan en de door Logo Trouwfotomakerij opgestelde opdrachtbevestiging heeft ondertekend en teruggestuurd naar Logo Trouwfotomakerij. Een langs electronische weg verzonden opdrachtbevestiging (e-mail, direct messaging) met ingescande handtekeningen wordt door Wederpartij en Logo Trouwfotomakerij als getekende en teruggestuurde opdrachtbevestiging beschouwd.
 2. Logo Trouwfotomakerij heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Logo Trouwfotomakerij slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Logo Trouwfotomakerij is geretourneerd.
 4. In geval van annulering, om welke reden dan ook, van de opdrachtovereenkomst door de Wederpartij, heeft Wederpartij geen recht op restitutie van de aanbetaling, zoals ook in de opdrachtbevestiging wordt vermeld.

7) Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Logo Trouwfotomakerij. Het onbeperkte gebruiksrecht wordt aan Wederpartij verleend bij aflevering van de fotoreportage.
 2. Het is Wederpartij niet toegestaan de geleverde beelden opnieuw te (laten) bewerken met als doel deze bewerking op enigerlei wijze openbaar te maken.
 3. Logo Trouwfotomakerij behoudt het recht een deel van de gemaakte beelden te gebruiken voor
  • eigen promotie op www.trouwfotomakerij.nl,
  • advertenties via Facebook en Instagram
  • eigen promotie via de social media-kanalen https://www.instagram.com/trouwfotomakerij/ op Instagram en de Facebookpagina https://www.facebook.com/trouwfotomakerij .

8) Bijzondere bepalingen m.b.t. werkomstandigheden

 1. Indien de fotografen tijdens de opdracht worden blootgesteld aan omstandigheden die hen in gevaar brengen of doen vrezen voor hun veiligheid, en/of aan aanstootgevende of illegale handelingen waarvan wij geen partij of getuige willen zijn (met inbegrip van seksuele intimidatie), of beide, dan behouden wij ons het recht voor om onze belangen te beschermen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het staken van de opdracht, het verlaten van de opdrachtlocatie(s), en/of het beëindigen van deze overeenkomst.
 2. In dergelijke omstandigheden zal Logo Trouwfotomakerij geen door de opdrachtgever betaalde gelden terugbetalen. De opdrachtgever vrijwaart Logo Trouwfotomakerij van alle schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met gevaarlijke omstandigheden die de fotografen in gevaar brengen of doen vrezen voor hun veiligheid, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zoals in de opdracht omschreven.
 3. Logo Trouwfotomakerij zal alle nodige zorgvuldigheid betrachten om de fotografen te beschermen tegen virale besmetting tijdens een epidemie of pandemie, zoals het volgen van de richtlijnen uitgegeven door gemeentelijke, staats-, en/of federale autoriteiten. Deze maatregelen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het nemen van fysieke afstand, het dragen van een gezichtsmasker en het nemen van pauzes om de handen te wassen / te desinfecteren. Geen van de in deze clausule genoemde maatregelen van Logo Trouwfotomakerij zal worden beschouwd als wanprestatie, en de opdrachtgever stemt ermee in Logo Trouwfotomakerij niet verantwoordelijk te stellen voor het niet uitvoeren van fotografische diensten of het leveren van fysieke producten onder de beschreven omstandigheden.
Annemarie en Ruud
Annemarie en Ruud Heel blij met onze keuze voor jullie als fotografen op onze bruiloft. Het was heel fijn om jullie erbij te hebben en wij gaan zeker nagenieten met de prachtige foto's!

Klik hier voor de uitgebreide recensies

Jullie mooiste dag verdient de mooiste foto's

Logo Trouwfotomakerij

Logo Trouwfotomakerij fotografeerde al vele bruiloften in o.a. Alkmaar, Hoorn, Haarlem, Bloemendaal, Noordwijk, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Gouda, Rotterdam, 's-Gravenzande, Delft, Nootdorp, Montfoort, Papendrecht, Leusden, Amersfoort, Barneveld, Ermelo, Putten, Apeldoorn, Holten, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Den Helder, Harderwijk, Lemmer, Ouddorp... kortom we komen óveral. Ook bij jullie? Vraag snel een vrijblijvende kennismaking aan!

Ornament

Logo Trouwfotomakerij is aangesloten bij
Stichting Trouwbranche Nederland
Alle op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Alle foto's op deze website zijn gemaakt door Trouwfotomakerij en mogen niet zonder toestemming elders worden gebruikt.